Zgłaszanie awarii
 
63 272-17-83
w godzinach pracy biura
 
602-532-842
poza godzinami pracy biura
 
 

RODO - ochrona danych osobowych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”, dbając o Państwa dane osobowe, przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” informuje iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” z siedzibą w Kole przy ul. Tulipanowa 14/3, 62-600 Koło.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z Inspektorem można się skontaktować drogą elektroniczną: iod.jednosc@grupaformat.pl
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO: podpisana umowa;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
 4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań ustawowych oraz statutowych.
 5. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności uczestniczącym w wykonywaniu czynności zarządu nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe są przechowywane stosowanie do celów przetwarzania przez okres niezbędny do jego realizacji.
 8. Mają Państwo prawo do:
  • żądania sprostowania danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych jest w konkretnych okolicznościach wymogiem ustawowym lub/i umownym lub/i warunkiem zawarcia umowy, a obowiązek ich podania i ewentualne konsekwencje niepodania danych określone są przy każdej czynności pozyskiwania danych.
Copyright © by www.smjednosc.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.